شرح وظایف مربی امور تربیتی

شاغل این پست با رعایت موازین شرعی زیر نظر مدیر مدرسه انجام وظیفه می نماید .


ـ اجرای مراسم صبحگاهی ( قرآن ، دعا ، سرود ، مقاله و ... ) با همکاری مسئولین مدرسه .

ـ آموختن نماز به دانش آموزان و آشنا کردن آنان با احکام نماز و آموزشهای لازم پیرامون مسائل اخلاقی .

ـ تلاش در جهت تهیه مکان مناسب برای برگزاری نماز جماعت با همکاری مدیر مدرسه .

ـ برگزاری نماز جماعت در زمان و مکان مناسب با رعایت شرایط سنی آنان و تشویق و ترغیب آنان جهت شرکت در نماز جماعت .

ـ نظارت بر نحوه رفتار و کردار و پوشش اسلامی دانش آموزان در داخل و خارج مدرسه براساس موازین و دستورالعملهای مربوط زیر نظر مدیر مدرسه .

ـ تهیه مقدمات برگزاری مراسم در ایام خاص ( اعیاد ، عزاداریها و ... ) با هماهنگی ستاد تربیتی مدرسه .

ـ تدریس در کلاس طبق دستورالعملهای صادره از وزارت آموزش و پرورش .

ـ تهیه و تنظیم برنامه های تبلیغی مناسب در مورد مناسبتهای مختلف .

ـ برگزاری سخنرانی های کوتاه و ساده بمنظور آشنا نمودن دانش آموزان با مسائل اجتماعی ، سیاسی تنظیم و اجرای برنامه های مسابقات قرآن و برنامه ریزی برای آماده کردن دانش آموزان جهت شرکت در این مسابقات با نظرمدیر مدرسه .

ـ تشکیل کتابخانه و تهیه تامین لوازم و تهیه کتابهای متناسب با شرایط سنی دانش آموزان و فعال کردن کتابخانه به نحوی که همه دانش آموزان از آن بهره مند شوند .

ـ تنظیم برنامه جهت شرکت دادن دانش آموزان در مراسم مهم دینی و انقلابی مانند شرکت در نماز جمعه ، جشنها و     سوگواری ها و راه پیمائی های عمومی با هماهنگی ستاد امور تربیتی و رعایت کلیه جوانب ایمنی .

ـ همکاری با مدیر مدرسه در انجام فعالیتهای تربیتی ، اجتماعی دانش آموزان از طریق تشکیل گروهها و انجمنهای دانش آموزان با رعایت مقررات مربوط .

ـ سعی در شناسائی دانش آموزان کم بضاعت و ایجاد رمینه کمک با حفظ شئون و شخصیت آنان با نظ مدیر مدرسه .

ـ تهیه و تنظیم برنامه بازدیدها و اردوهای سازنده تربیتی با مساعدت مسئولین منطقه .

ـ همکاری با مدیر و دیگر معلمان در بازدیدهای علمی دانش اموزان از مراکز صنعتی و علمی و خدماتی .

ـ همکاری با مدیر مدرسه در جهت شناسائی ناهنجاریهای رفتاری و نارسائیهای اخلاقی و عاطفی و مشکلات خانوادگی دانش آموزان و کوشش در همکاری با مدیر و دیگر مسئولین جهت اصلاح و رفع مشکلات آنان .

ـ همکاری با مدیر مدرسه در مورد تشکیل شوراها و گروههای پرورشی ، آموزشی و انجمن اولیاء و مربیان و تنظیم برنامه جهت تماسهای لازم با اولیاء دانش آموزان .

ـ شرکت در جلسات بخصوص مربیان که در مراکز ، مناطق یا بخشها جهت هماهنگی فعالیتهای تربیتی در سطح منطقه تشکیل میگردد .

ـ شرکت فعال در کلاسهای کاراموزی و باز آموزی و گردهم آئی که از طریق منطقه ابلاغ میشود و کوشش در بهره گیری از نتایج بررسی ها برای بهبوبد امور پرورشی از طریق طرح مسائل مربوط در شورای معلمان .

ـ تشکیل شرکت تعاونی دانش آموزان براساس دستورالعمل های مربوط .

ـ همکاری با مدیر مدرسه در جهت تامین شرایط مطلوب بهداشتی و ایمنی دانش آموزان و کارکنان مدرسه و اهتمام در پیشگیری از سوانح و رسانیدن کمکهای اولیه لازم برای افراد سانحه دیده .

ـ شرکت در جلسات شورای معلمان و اسری شوراهائی که از سوی مدیر تعیین میشود با رعایت مقررات  .

ـ ارائه گزارش کار به مدیر مدرسه و مسئولین امور تربیتی از طریق وی .

ـ انجام سایر امور ارجاعی عنداللزوم .