آنچه یک معاون آموزشی باید بداند

متانت و وقار معاون

معاونان و مربیان باید در زمینه شغلی خود از ابهت هیبت برخوردار باشند و در پرتو این ابهت شاگردان از او بهره خواهند گرفت بدون اینکه معاون به تنبیه کردن یا کم کردن نمره انضباط متوسل گردد .


معاون باید از حرکات غیر منطقی خود داری ورزیده و از مزاح و شوخی های زیاده از حد ، پرهیز نماید زیرا اینگونه کارها حرمت و شکوه معاون را کاهش میدهد البته منظور این نیست که معاون خود را ترش رو و اخمو نشان داده از دانش آموزان کناره گیری نماید بلکه در عین مهربانی از عظمت روحی و معنوی خاصی باید برخوردار باشد تا بر روی دانش آموزان اثر مثبت گذاشته آنان را از انجام  رفتارهای سبک و بیهوده و امثال آن باز دارد

قول و تعهد معاون

یکی از اصول اخلاقی وفای به قول و تعهد است. بدون تردید همه ما انتظار داریم وقتی کسی به ما قول میدهد مطابق تعهدش رفتار نماید خواه این فرد یک دانش آموز یا معلم یا معاون مدرسه باشد و اگر تخلف نماید شدیدا" ناراحت شده لاقل در دل ، او را توبیخ و ملامت کرده ودر نظرمان شخصیتش پایین خواهد آمد . باید به خاطر داشته باشیم که دیگران ، همین انتظارات را از ما دارند بنابراین اگر با کسی قول وقراری بستیم باید مطابق رفتار کنیم .

معاون از نظر اینکه در محیط مدرسه با دانش آموزان در ارتباط است از سپردن تعهد و قول ناگزیر است. از سوی دیگر از قول دادن صریح و مطلق باید خود داری کرد

محبت ورزی

بی شک یکی از مهمترین خدماتی که انسان های تربیت یافته به جامعه بشر کرده و می کند ، تربیت و تهذیب آنهاست . اساس تربیت در اسلام محبت الهی است . محبت صفتی در نفس انسان است و به چیزی تعلق میگیرد که به اعتقاد او دارای خیر و خوبی باشد . برخی گمان میکنند باید دیواری از ترس و وحشت بین مربی و متربی باشد تا تربیت ، جامه عمل بپوشد ، ولی غافل از اینکه اگر ترس بتواند به طور جزئی و محدود سر پوشی بر صفات ناهنجار بگذارد ، تا وقتی این اثر است که عامل ترس نیز موجود باشد ولی به محض برطرف شدن آن ، خو های زشت با قدرت بیشتر که حاصل سرکوبی و انباشته شدن آن است خود را نشان خواهد داد.

تجربه نشان داده ابراز محبت و احساس اطمینان و اعتماد حاصل از آن در امر تربیت بسیار موفق تر از عامل ترس بوده است . عده ای بر این پندارند که اظهار محبت به فرد مورد تربیت ، او را لوس و از خود راضی بار می آورد و لذا نباید با متربی با زبان دوستی حرف زد و با او خودمانی شد در صورتی که این حالت ناشی از به کارگیری بی مورد محبت است نه از ابراز آن .

تربیت در پرتوی شخصیت

تربیت گذرگاههای دشواری دارد ، تنها کسانی میتوانند از این گذر گاهه عبور کنند که دارای علم و تجربه و پختگی باشند . چه بسیارند افرادی که به اسم تربیت بزرگترین زیانها را به کودکان میآورند. بنابراین باید هوشیار و دقیق بود و در پیاده کردن برنامه های تربیتی ، اصول اساسی و اولیه را در مد نظر قرار داد . یکی از اصول اساسی تربیت ، حیثیت و شخصیت مربی است که در همه ابعاد تربیتی این اصل باید محفوظ بماند .

اولین و اساسی ترین موضوعی که باید مورد توجه معلمان و مربیان قرار گیرد شخصیت دادن به کودکان و نوجوانان است . بنابراین معلمان و کارکنان مدرسه در اجرای برنامه های تربیتی اولین کاری که باید انجام دهند این است که شخصیت کودک را تثبیت نموده ، آنگاه به امور تربیتی بپردازند، چه با حفظ شخصیت کودک بهتر میتوان دگرگونی هایی در کودک بوجود آورد .

تجربه نشان داده است که هر آاه با کودکان خاطی برخورده شده ، در همان مراحل ابتدایی کودک دچار تاثر شده از کردار خود اظهار ندامت و پشیمانی نموده به عذر خواهی پرداخته است . یکی از اشتباهات بزرگ مربیان این است که در مواردی که کودکان دچار خطایی میشوند ، مربیان به جای حفظ حیثیت آنان میکوشند آبروی آنان را بر باد داده از این رهگذر جرم و گناه را بزرگ جلوه دهند غافل از اینکه عمل بد شاگرد غیر از خود شاگرد رانادیده میگیرند و بزرگترین سرمایه معنوی او را یعنی شخصیت او را از بین میبرند