اسامی برندگان دومین مسابقه آتا

1-زهرا شایسته  دبستان شهید کرمانشاهی

2-طیبه قاسمی دبستان عدالت

3- معصومه خدابنده دبستان شهید دستغیب

4-معصومه فاضلی دبستان بنت الهدی صدر 2

5- نرگس حسینی دبستان بنت الهدی صدر 2

ا