اسامی کلیه شرکت کنندکان در مسابقه آتا (ویژه معاونین)

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام دبستان

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام دبستان

1

زهرا شمشیری

دخترانه جهاد

20

اکرم حسن زاده

بوستان

2

بتول فنائی

دخترانه جهاد

21

زهرا شرفی

بوستان

3

اکرم بیگدلی

دخترانه جهاد

22

فاطمه اسدی

شهید ادب دوست

4

رقیه کوهی

دخترانه المهدی

23

کلثوم هادی

شهید ادب دوست

5

زهراشایسته

شهیدکرمانشاهی

24

معصومه شیرویه ور

امیر کبیر

6

خانم لواسانی

عفاف

25

ربابه تاجیک

غفاری نیا

7

منیره سادات هادیان

شهید کلاهدوز

26

طاهره رضایی

شهدای کریمی 1

8

زهرا بهاالدین

شهید ثانی

27

صدیقه ایرجی

شهدای کریمی 1

9

معصومه حسینی نیا

شهید ثانی

28

سیدرضا امیری

فرقانی

10

شهین مشفقی

شهیدمطهری

29

شهلا ابراهیمی

شهدای گمنام

11

نسرین سادات اکرم

شهید مطهری

30

اکرم شیبانی وزیری

شهدای گمنام

12

مریم سادگی

دخترانه زمزم

31

مریم شریفی

شهید بهشتی

13

طیبه قاسمی

عدالت

32

ربابه تاجیک غلامی

غفاری نیا

14

شوکت رضایی جم

شهید شیرازی

33

عذرا محمدزاده

بنت الهدی صدر1

15

معصومه خدابنده

شهید دستغیب

34

لعیا سبحانی

بنت الهدی صدر 1

16

جواد زمانی

قربانی مطلق 2

35

طاهره سیرجانی

بنت الهدی صدر1

17

زهرا طالبی

شهیدمحراب مدنی

36

معصومه فاضلی

بنت الهدی صدر 2

18

سیده فاطمه طاهری

شهید شیرازی

37

نرگس حسینی

بنت الهدی صدر 2

19

پروانه کوراسونلو

غفاری نیا

38