اسامی شرکت کنندگان و برندگان مسابقه شماره (1) آتا

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام دبستان

1

خانم کلثوم هادی

معاون دبستان شهید ادب دوست

2

خانم معصومه خدابنده

معاون دبستان شهید دستغیب

3

خانم زهرا شمشیری پور

معاون دبستان دخترانه جهاد

4

خانم طاهره رضایی

معاون دبستان شهدای کریمی

5

خانم صدیقه ایرجی

معاون دبستان شهدای کریمی

6

خانم فاطمه اسدی

معاون دستان شهید ادب دوست

7

خانم زهرا طالبی

معاون دبستان شهید محراب مدنی

8

خانم طاهره مقیسه

معاون دبستان یاسین

9

آقای علیرضا مسروری

معاون دبستان یاسین

10

خانم طاهر سرجانی

معاون دبستان بنت الهدی صدر (1)