عنوان روزهای هفته سلامت روان

تاریخ

روز هفته

عنوان روز

24/7/92

چهارشنبه

شیوه زندگی در سالمندی

25/7/92

پنجشنبه

سالمند و خانواده

26/7/92

جمعه

نقش سالمند در جامعه

27/7/92

شنبه

مشکلات شایع سلامت روان در سالمندی

28/7/92

یکشنبه

توانمند سازی در سالمندی

29/7/92

دوشنبه

تعامل جسم و روان در سالمندی

30/7/92

سه شنبه

سلامت اجتماعی سالمندان